ALGEMENE VOORWAARDEN

Goede afspraken maakt goede vrienden, om alles vlot te laten verlopen werden onze algemene voorwaarden ontworpen. Een aankoop bij Vip-Air Ballooning (hierna Vip-Air genoemd) geef aan dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Vip-Air verkoopt cadeaubonnen (CB), gift cards (GC) en ballonvluchten

 

Wie zijn we?

Vip-Air Ballooning bvba

Ivens Geert

Hooimanstraat 35

9112 Sinaai

Gsm: +32477261813

E-mail: info@vipairballooning.be

Url: www.vipairballooning.be

 

BE 0450.628.940

IBAN: BE97 7512 0913 2949

BIC:    AXABBE22

 

De aankoop van een Cadeaubon of Gift Card

 • Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij Vip-Air een CB en GC bestellen.
 • Vip-Air bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van:
 • een CB (bij voorkeur op papier) met een uniek volgnummer, en/of
 • bijkomende informatie over de werking (achteraan op de CB)
 • of GC enkel via mail met een uniek volgnummer

 

 • Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op datum worden gereserveerd (zie art. 2).
 • De CB en GC zijn overdraagbaar aan andere personen, maar zijn nooit terug betaalbaar.

 

Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een CB of GC kan de klant bij Vip-Air een ballonvaart reserveren.

2.2 Klanten die geen CB of GC hebben kan gevraagd worden om een voorschot te betalen en het saldo op de dag van de vaart.

2.3 Vip-Air bevestigt de reservering.

2.4 Wanneer er door de klant wordt geannuleerd binnen de 48 uur voor aanvang van de gereserveerde vlucht, is het niet meer mogelijk om deze ballonvaart mee te maken. De ticket(s) zijn wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant dit doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats inneemt. Indien de klant hier geen gebruik van maakt vervalt de CB of GC

2.5 De CB of GC kan pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.6 Vip-Air kan de ballonvaart niet door laten gaan

 • als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonpiloot.
 • door ziekte of andere medische redenen.
 • Door een tijdelijk verbod of wijziging van reglementering
 • Als De veiligheid niet gegarandeerd kan worden
 • Bij problemen met het materiaal

In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart.

2.7 De voucher vervalt 1 jaar na uitgifte. De vervaldatum is op de CB of GC vermeld. Na verloop van 1 jaar kan met de CB of GC geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt, behoudens

 • De vlucht geboekt werd, maar niet kon doorgaan wegens een van de in artikel 2.6 vermelde redenen, de vervaldatum wordt automatisch met 12 maanden verlengd vanaf de laatste afspraakdatum.
 • afwijkende afspraak met Vip-Air.

Een verlopen CB of GC geeft geen recht op eender welke vergoeding.

2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste vertrekplaats van Vip-Air.

 

De uitvoering van de ballonvaart

3.1 Vip-Air zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 Vip-Air kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan door een van de in art. 2.6 opgegeven redenen.

3.4 Het recht om met de CB of GC een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

 • Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de vermelde locatie en tijd.
 • Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige CB, GC of betaling kan overhandigen.
 • Als volgens de administratie van Vip-Air geen betaling van de CB of GC is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.
 • Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).
  In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De CB of GC verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Vip-Air gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 De aansprakelijkheid van Vip-Air is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.7 De aansprakelijkheid van Vip-Air is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Vip-Air wordt uitbetaald.

 

Betaling

​4.1 Betaling van de factuur voor een CB of GC is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2 Al onze verkopen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen bestelling.

4.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 50;- en een maximum van € 1500;-, zelfs bij toekenning van termijnen van spijt. Als Vip-Air de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

 

Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij Vip-Air schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, zorgvuldig en schriftelijk beantwoord worden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings-) verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

5.4 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar Vip-Air gevestigd is, is bevoegd.